Termeni și condiții

Informații despre site

Acest site este administrat de către SC Vista Vision SRL, fiind proprietatea sa exclusivă. Pentru validitatea și corectitudinea informațiilor, SC Vista Vision SRL își rezervă dreptul de a schimba, corecta, modifica, adăuga și / sau șterge parțial sau total secțiunea "Termeni și condiții" fără o notificare prealabilă, de aceea, vă rugăm să o accesați periodic.

Titularul site-ului deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulație contrară. Drepturile de autor sunt protejate de legislația română în vigoare.

Următorii termeni vor fi utilizați în cadrul acestui site după cum urmează:

  • Site domeniul www.vistavision.ro și subdomeniile acestuia;
  • Utilizator orice persoană fizică / juridică sau entitate juridică, care prin accesarea site-ului și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice acestuia din secțiunea "Termeni și condiții";
  • Drepturi de proprietate intelectuală (DPI): toate drepturile nemateriale precum know-how, drepturi de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.vistavision.ro, respectiv imagini, texte, date, clipuri audio / video, elemente de web-design, scripturi, etc. reprezintă proprietatea SC Vista Vision SRL, fiind protejate de legea privind protecția drepturilor de autor.

Condiții de utilizare

Prezentul site împreună cu ansamblul informațiilor conținute este furnizat, în măsura disponibilității, fără existența unei declarații de garanție sau aprobare, explicită sau implicită.

SC Vista Vision SRL nu garantează că website-ul, serverele pe care acesta este găzduit sau e-mail-urile trimise de reprezentanții / colaboratorii săi, nu conțin viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător.

Utilizatorul folosește site-ul pe propria sa răspundere, SC Vista Vision SRL fiind exonerată de eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ului respectiv de informațiile utilizate de pe site.

Nu garantăm că utilizarea acestui site va fi neîntreruptă sau fără erori, sens în care prin derogare de la orice prevedere a acestor termeni și condiții, în măsura maximă admisă de lege, nu vom fi responsabili pentru funcționarea / nefuncționarea / funcționarea defectuoasă sau disponibilitatea site-ului, indifferent de motivele sau factorii care au condus la întreruperea sa.

SC Vista Vision SRL nu se face răspunzatoare de eventualele erori sau omisiuni ce pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor sau a informațiilor de pe site. Nu acordăm niciun fel de garanție referitoare la conținutul și utilizarea acestui site. Informațiile publicate corespund dovezilor medicale sau realitații de la momentul publicării lor pe site sau al actualizării paginilor site-ului. Serviciile și produsele prezentate pe site pot suferi modificări structurale sau de preț. Pentru a primi o ofertă clară, vă rugăm să contactați unul dintre reprezentanții SC Vista Vision SRL sau să trimiteți un e-mail la adresa info@vistavision.ro.

SC Vista Vision SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele de pe site, în funcție de informațiile medicale nou apărute sau de schimbările ce au loc cu privire la serviciul / serviciile oferite.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuzivă, accesul neautorizat, modificarea și / sau copierea de informații cu scopul de a le comercializa ori alte asemenea acțiuni vor fi pedepsite conform legii.

Date personale si confidențialitate

Conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, precum și cele ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Vista Vision SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați referitoare la dumneavoastră, la un membru al familiei dumneavoastră, ori ale unei alte persoane pe care o reprezentați.

Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor SC Vista Vision SRL informații și servicii de calitate, proprii sau ale partenerilor implicați în serviciile SC Vista Vision SRL.

Totalitatea datelor colectate în urma înregistrării pe site-ul www.vistavision.ro a utilizatorilor sunt procesate și prelucrate potrivit reglementărilor legale existente pe teritoriul României, sens în care SC Vista Vision SRL se obligă să nu transmită / publice nicio informație dintre cele pe care le-ați furnizat; sunt considerate excepții conform legislației în vigoare, situațiile în care pentru sănătatea pacientului va trebui să transmită datele acestuia către colaboratorii săi, participant la serviciul solicitat.

Securitate

Ca parte a administrării site-ului nostru, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterării, achiziționarea sau accesul, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea, etc.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un funcționar competent determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Vom răspunde cu promptitudine la solicitările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

Posibilitate de modificare

Această politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu 01 ianuarie 2023. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată.

Când vom face acest lucru, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum și în ce circumstanțe le utilizăm și dacă este cazul, le dezvăluim. Orice astfel de modificare, materială sau de altă natură, va intra în vigoare de la publicarea noii versiuni pe site-ul nostru.

Politica de confidențialitate

Va rugam sa accesați și să citiți secțiunea "Politica de confidențialitate" a cărei clauze reglementează vizitarea site-ului www.vistavision.ro, precum și furnizarea și protejarea datelor cu caracter personal.

Notificări

Orice notificare este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin e-mail la adresa info@vistavision.ro. Dacă notificarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucratoare dupa cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

Forța majoră

Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau / și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Legislație

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației române. In caz de divergențe se va încerca rezolvarea pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul SC Vista Vision SRL, iar, în situația imposibilității soluționării pe cale amiabilă a diferendului competent soluționării acestuia, se va considera instanța de la sediul societății SC Vista Vision SRL.

Date de identificare

Denumire completă: SC Vista Vision SRL
Adresă sediu social: Timișoara, str. Ioan Plavoșin, nr. 13, jud. Timiș
RO 18910556, J35/2520/2006
Adresa de corespondenţă: Timișoara, str. Ioan Plavoșin, nr.13, jud. Timiș
Număr de telefon: 0 800 884 782 (disponibil după cum urmează: luni-vineri, între orele 08:00-20:00; sâmbăta între orele 09:00-13:00)
Adresa de e-mail: info@vistavision.ro